Dagvatten: Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs en anmälan?

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten enligt miljöbalken. Det kan till exempel vara dagvatten från industriområden, vägar, parkeringar, områden med flerfamiljshus eller andra hårdgjorda ytor.

Du behöver göra en anmälan om du ska göra en ny eller ändra en anläggning som tar emot dagvatten som är att betrakta som avloppsvatten.

Du gör anmälan om du avser att avvattna eller avleda vatten från detaljplanelagt område, där anläggningens syfte utöver att leda vidare dagvattnet också är att rena/fördröja. I samband med att nya detaljplanelagda områden tas fram görs ofta en dagvattenutredning, där det framgår vilka krav som kan ställas på rening/fördröjning av dagvattnet inom området.

Exempel när anmälan krävs:

 • Utökade eller nya parkeringsytor.
 • Nyetablerat bostadsområde inom detaljplanelagt område.
 • Anläggning av våtmark.
 • Anläggning av fördröjningsmagasin.

Det är även denna e-tjänst du använder för ansökan om tillstånd för hantering av dagvatten inom vattenskyddsområdet för Göta älv. För mer information om vattenskyddsområdet, se

Vattenskyddsområdets gemensamma hemsida GÄVSO

Undantag

Det finns undantag till anmälningsplikten. Till exempel dagvatten som enbart ska avledas till allmän va-ledning eller takvatten som tas omhand separat.

Exempel när anmälan inte krävs:

 • Takvatten som avleds och tas omhand separat. För mer information, se Trollhättans Energis hemsida:
  Trollhättans Energis hemsida om dagvatten
 • Avledning/avvattning/rening av mark utanför detaljplanelagt område.
 • Ledningar som enbart ska leda dagvatten vidare till allmänna va-ledningar utan rening/fördröjning.
 • Dagvatten från enskilda fastigheter, som till exempel villaägare.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och beskriv följande:

 • Typ av anläggning, funktion och dimensionering.
 • Egenkontroll av anläggningen.
 • Utsläppspunkter och recipient.
 • Åtgärder för eventuella översvämningar.
 • Skyddsåtgärder för eventuellt förorenad mark.
 • Avrinningsyta/avrinningsområde.
 • Medföljande föroreningar i dagvattnet.

Bifoga en skalenlig karta över fastigheten där du markerat var dagvattenläggningen ska placeras. På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

Kartbetjänten

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Tänk på!

Det kan ta lång tid att göra dagvattenutredningar och det är därför viktigt med god framförhållning. Det är lämpligt att anlita en konsult med kunskap inom dagvattenhantering och rening. 

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Dagvatten

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa