Avfall: Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med återvinningen.
 • Avfallet ska ersätta ett traditionellt anläggningsmaterial och skulle även utföras med inköpt, jungfruligt material.
 • Massorna ska vara anpassade efter konstruktionens hållfasthet och mer massor än vad konstruktionen kräver ska inte användas 
 • Arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut.
   

Anmälan eller tillstånd

Om du ska använda avfall, i form av exempelvis jordmassor, för anläggning så kan detta vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Krav på anmälan eller tillstånd gäller om massorna används på annan plats än där de grävts upp och var de ska placeras. Om anmälningsplikt eller tillståndsplikt gäller beror också på innehåll av föroreningar i avfallet:

 • Ringa föroreningsrisk (föroreningshalter som är lika med MÄRR) – Anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Mer än ringa föroreningsrisk (föroreningshalter överskrider MÄRR) – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen.
 • Ritning som visar höjdprofilen på anläggningsytan
 • Resultat från provtagning som redovisar halter och utlakning för analysparametrar som ingår i tabell för MÄRR (mindre än ringa risk) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Miljöprövningsförordningen 35 § (2016:1188).

Tillstånd för mer omfattande markutfyllnader med större risk för omgivningspåverkan söker du hos länsstyrelsen

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Miljöprövningsförordningen 34§ (2016:1188).

Vid anläggningar där det inte är risk för föroreningar men där åtgärden kan komma att ändra naturmiljön ska 12:6 samråd hållas med länsstyrelsen.
 

Särskilda regler i Vänersborgsvikens och Göta Älvs Vattenskyddsområde

Inom Vänersborgsviken och Göta Älvs vattenskyddsområde krävs tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Tillstånd söks hos Trollhättans Stad på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Länk till e-tjänst

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för föroreningar i de massor som ska användas. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till.
Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:

 • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala stan, ett industriområde, vägområde eller bangård? 
 • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
 • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
 • Innehåller massorna asfaltbitar?

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen eller miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.
Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning. 

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >300 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark och vatten.
 

Så här anmäler du

Anmälan ska innehålla en beskrivning av anläggandet som ska ske och en karta där ytan är markerad. Om det finns bygglov, marklov, dispens från standskydd eller samrådshandlingar från till exempel Skogsstyrelsen ska du bifoga dem också.

I e-tjänsten/blanketten lämnar du även följande information. Se även checklista för anmälan på vad som bör ingå.

 • Uppgift om typ och mängd avfall.
 • Vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att inte avfallet ska påverka mark och vatten på platsen.
 • En beskrivning av vilken egenkontroll och dokumentation som kommer att ske när anläggningen utförs.
 • Redovisning av ändamålet/syftet med anläggningen, till exempel p-yta, väg, bullervall, verksamhetsyta.  
 • Redovisning av beräknat slutdatum för anläggningsarbetet. Slutdatum för eventuella deletapper ska också redovisas.  
 • Redovisning av handlingar som styrker anläggningens syfte, till exempel bygglov, mätning som visar på behov av bullerdämpande åtgärder/bullerutredning.  
 • Redovisning med beskrivning på teknisk utformning och funktionskrav på anläggningen. Fyllnadsyta, fyllnadshöjd, fyllnadsvolym samt referenspunkter för höjder och ytor ska redovisas.  
 • En skalenlig situationsplan ska bifogas där följande redovisas: 
  • Fastighetsbeteckning  
  • Anläggningens placering och omfattning 
  • Markprofil med höjder före och efter utfyllnad  
  • Vattendrag  
  • Vattentäkter (även enskilda) 

På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta: Kartbetjänten

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Miljöfarlig verksamhet

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa