Avfall: Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan eller tillstånd

Om du ska använda avfall, i form av exempelvis jordmassor, för anläggning så kan detta vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Krav på anmälan eller tillstånd gäller om massorna används på annan plats än där de grävts upp. Om anmälningsplikt eller tillståndsplikt gäller beror också på innehåll av föroreningar i avfallet:

  • Ringa föroreningsrisk (föroreningshalter som överskrider MÄRR) – Anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen.
  • Ritning som visar höjdprofilen på anläggningsytan
  • Resultat från provtagning som redovisar halter och utlakning för analysparametrar som ingår i tabell för MÄRR (mindre än ringa risk) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Så här anmäler du

Anmälan ska innehålla en beskrivning av anläggandet som ska ske och en karta där ytan är markerad. Om det finns bygglov, marklov eller samrådshandlingar från till exempel Skogsstyrelsen ska du bifoga dem också.

I e-tjänsten/blanketten lämnar du även följande information:

  • Uppgift om typ och mängd avfall.
  • Vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att inte avfallet ska påverka mark och vatten på platsen.
  • En beskrivning av vilken egenkontroll och dokumentation som kommer att ske när anläggningen utförs.
  • ​​​​​​​På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

Kartbetjänten

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1084 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Miljöfarlig verksamhet

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter följ länken
Samhällsbyggnadsnämnden

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa