Värmepump: Anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan när du sätter in en värmepump för utvinning av värme ur:

 • grundvatten (bergvärme)
 • mark
 • ytvatten (sjö eller vattendrag).

och när du:

 • byter värmepump
 • gör nytt borrhål.

Du behöver inte anmäla luftvärmepump.

Begränsningar för bergvärme i Halvorstorp vid Järnsågen

I ett område runt Järnsågen i stadsdelen Halvorstorp finns det begränsningar för att borra för bergvärme.

Läs mer om begränsningar och ytterligare krav vid Järnsågen i Halvorstorp

Krav på samråd för verksamhetsutövare

Om du ska bruka din värmepump som verksamhetsutövare och inte som privatperson gäller andra lagkrav för dig. Du behöver då samråda med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du väljer köldmedia. Detta gäller om mängden köldmedia motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Känner du dig osäker så kontakta gärna oss.

Krav på utförande

Avstånd från hålet

Från planerat värmepumpshål måste det vara:

 • minst 20 meter till närmsta värmepumpshål
   
 • minst 30 meter till närmsta dricksvattentäkt
   
 • minst 30 meter till närmsta markbädd/infiltration.

Det måste vara minst 10 meter från planerat borrhål till tomtgräns.

Informera grannar

Du ska informera grannar som har en fastighet inom 20 meter från planerat bergvärmehål. Du informerar dem om att det måste vara 20 meter mellan två bergvärmehål.

Borrkaxet

Borrkax får inte ledas ut till vattendrag eller avloppsnätet utan att det först avslammats.

Köldbärarvätskan

Köldbärarvätskan får innehålla maximalt 10 procent denatureringsvätska (till exempel isopropanol).

Certifierad brunnsborrare

Brunnsborraren ska vara certifierad eller ha motsvarande kompetens. Brunnsborraren ska känna till kriterierna för Normbrunn 07. Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador.

Viktigt att tänka på

Bor du i någon av Trollhättans tätorter?

Kontakta i så fall kundservice på Trollhättans Energi, telefon 020-89 90 00. De kan berätta var det finns kommunala avloppstunnlar i tätorten och kommunala vatten- och avloppsledningar på den egna tomten. På så sätt kan du undvika att borra i dessa.

Har du tomträtt där Trollhättans Stad är tomtägare?

Kontakta i så fall Pernilla Siverbo på Trollhättans Stad, telefon 0520-49 79 66. Berätta att du ska borra för bergvärme.

Kolla om det finns rör och ledningar

Du bör kontakta ditt lokala el- och telebolag för att undvika eventuella krav på skadestånd i samband med borrning och/eller grävning. Information om telekablar får du i första hand via www.ledningskollen.se. Har du inte tillgång till internet kan du ringa Skanova, telefon 020-53 10 00.

Krav för tillstånd

En ny anläggning för lagring eller uttag av värmeenergi eller kyla från ytvatten i Öresjö kräver istället tillstånd. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Vid uttag eller tillförsel av värmeenergi av mer än 3 000 megawattimmar krävs en utökad prövning enligt andra regler. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Om du är inom ett område vid Järnsågen, använd den särskilda blanketten.

Bifoga också följande uppgifter:

 1. En skalenlig karta. På kartan markerar du på din och gränsgrannars fastigheter:
  - var borrhålet ska placeras
  - bergvärmehål på grannarnas fastigheter
  - dricksvattentäkter
  - avloppsanläggningar
  - jordvärmeanläggningar

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

  Kartbetjänten

  Observera att det även kan finnas dricksvattentäkter där det finns kommunalt vatten och avlopp.
   
 2. Intyg som visar att grannarna fått information om att det måste vara 20 meter mellan två bergvärmehål. De ska intyga att de fått informationen med sin underskrift. Du behöver bara informera dem som har en fastighet inom 20 meter från planerat bergvärmehål.
   
 3. Ett säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan eller fullständigt produktnamn samt leverantör.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 4596 kronor. Den motsvarar 4 timmars arbete för oss och en timavgift på 1149 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Värmepump

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa