Värmepump: Anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Värmepumpar som utvinner värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. För att undvika denna risk ska värmepumpsanläggningar installeras och drivas på rätt sätt.

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan innan du sätter in en värmepump för utvinning av värme ur:

 • berg
 • mark
 • ytvatten (sjö eller vattendrag).

Du behöver även anmäla när du:

 • byter värmepump
 • gör nytt borrhål.

Det är viktigt att du inväntar vårt beslut innan du påbörjar installationen av värmepumpen.

Du behöver inte anmäla till oss när du sätter in en luftvärmepump.

Krav på utförande

Skyddsavstånd vid placering av borrhål

Från planerat borrhål för värmepump måste det vara:

 • minst 30 meter till närmsta borrad vattenbrunn
 • minst 20 meter till närmsta grävda vattenbrunn eller slutet avloppssystem
 • minst 30 meter till närmsta avloppsanläggning
 • minst 20 meter till annat borrhål för bergvärme

Det bör därutöver vara

 • minst 4 meter till byggnad
 • minst 10 meter från planerat borrhål till fastighetsgräns.

Informera dina grannar

Du ska informera grannar som har en fastighet inom 20 meter från planerat bergvärmehål.

Borrkax

Borrkax får inte ledas ut till vattendrag eller dagvattennät. En skada som uppstår vid felaktig hantering kan innebära att du blir skyldig att ersätta skadan.

Borrvatten

Borrvatten ska ledas bort enligt följande principer och rangordning:

 1. Inom egen fastighet.
 2. På anvisad kommunal mark efter kontakt och godkännande av kommunen.
 3. Till anvisad dagvattenbrunn efter kontakt och godkännande av Trollhättan Energi AB.
 4. Transportera bort för hantering på annan plats.

Köldbärarvätska

Köldbärarvätskan får innehålla maximalt 10 procent denatureringsvätska (till exempel isopropanol).

Certifierad brunnsborrare

Ansvar

Det är alltid du som sökande som ansvarar för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Du ska därför informera värmepumpsinstallatör och entreprenör om kraven som anges i beslutet du fått och kontrollera att kraven uppfylls.

Krav på samråd för verksamhetsutövare

Om du ska använda din värmepump som verksamhetsutövare och inte som privatperson gäller andra lagkrav för dig. Du behöver då samråda med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du väljer köldmedia. Detta gäller om mängden köldmedia motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Känner du dig osäker så kontakta gärna oss.

Viktigt att tänka på

Bor du i någon av Trollhättans tätorter behöver du tänka på följande.

Kontroll av underjordiska rör och ledningar

För att inte riskera att skada underjordiska rör och ledningar i samband med borrning ska lokala ledningsägare kontaktas i första hand genom www.ledningskollen.se alternativt via telefon till Trollhättan Energi, 020-89 90 00. Skada som uppstår vid felaktig hantering kan innebära skyldighet att ersätta skadan.

Ledningskollen

Har du tomträtt där Trollhättans Stad är tomtägare?

Kontakta i så fall Pernilla Siverbo på Trollhättans Stad, telefon 0520-49 79 66. Berätta att du ska borra för bergvärme.

Begränsningar för bergvärme i Halvorstorp vid Järnsågen

I ett område runt Järnsågen i stadsdelen Halvorstorp finns det begränsningar för att borra för bergvärme.

Läs mer om begränsningar och ytterligare krav vid Järnsågen i Halvorstorp

Krav för tillstånd

En ny anläggning för lagring eller uttag av värmeenergi eller kyla från ytvatten i Öresjö kräver istället tillstånd. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Vid uttag eller tillförsel av värmeenergi av mer än 3 000 megawattimmar krävs en utökad prövning enligt andra regler. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Om du är inom ett område vid Järnsågen, använd den särskilda blanketten.

Bifoga också följande uppgifter:

 1. En skalenlig karta, skalan bör vara 1:400. På kartan ska du rita in fastigheten med byggnader, eventuella dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar, borrhål och kollektorslang. Det är viktigt att kartan är tydlig och skalenlig.

  På kartan markerar du även:
  - platsen där du har tänkt att placera borrhålet
  - avståndet i meter till dricksvattenbrunnar inom 30 meter från borrhålets placering
  - avståndet i meter till avloppsbrunnar inom 30 meter från borrhålets placering
  - avståndet i meter till närmaste fastighetsgräns från borrhålets placering
  - befintliga bergvärmehål i närheten till dig. Kontrollera med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme och markera dem på kartan om det finns

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:
  Kartbetjänten

 2. Intyg/bekräftelse som visar att grannarna inom 20 meter från det planerade borrhålet har blivit informerade om borrhålets placering.
   
 3. Ett säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan eller fullständigt produktnamn samt leverantör.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 4792 kronor. Den motsvarar 4 timmars arbete för oss och en timavgift på 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Värmepump

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa