Bygg- och rivningsavfall: Dispens från utsortering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sorteringskrav

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet sorteras och tas omhand på rätt sätt.

För bygg- och rivningsavfall gäller att minst följande avfallsslag ska sorteras ut i separata fraktioner:

 • trä
 • mineral exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips
 • andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet
 • farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja
 • förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp
 • returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Dispens från sorteringskravet

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering av:

 • trä
 • mineraler
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 • det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
 • det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 
 • det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

I din ansökan behöver det framgå vilket av undantagen som gäller i ditt fall.

Dispens kan endast lämnas för det avfall som inte går att sortera, inte för hela fraktionen av en sorts avfall.

Tänk på!

Innan åtgärd i form av byggnation eller rivning ska ske så kan bygglov eller rivningslov behövas:

Rivningslov

Bygglov

Förorenad byggnad som ska rivas

Om det finns misstanke eller kunskap om att den byggnad som ska rivas är förorenad så ska en anmälan göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detsamma gäller om marken där byggnation planeras är förorenad.

Anmälan om efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark eller byggnad

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. I dispensansökan ska du beskriva entreprenaden och ange vilket av undantagen från sorteringskravet som gäller i ditt fall.

Till ansökan bifogar du relevanta handlingar, exempelvis:

 • materialinventering
 • situationsplan
 • rivningsplan
 • analysrapport

Ansökan skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa