Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information avseende bostadsanpassningsbidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för de fasta funktionerna i din permanenta bostad. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen.  

En anpassning måste godkännas av den som äger bostaden exempelvis hyresvärd, bostadsrättsförening eller delägare i ett småhus. För blankett, blå ruta.

Om sambo, maka/make, barn står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt måste de också godkänna att anpassningen utförs. För blankett, blå ruta.

Du kan ansökan om bidrag för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag eller har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen och om felet ej täcks av garanti eller av ditt försäkringsbolag.

Ansökan skall kompletteras med intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att din funktionsnedsättning är bestående, att hjälpmedel utprovats och inte är tillräckligt, samt att sökt anpassning är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.  

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst Biståndsenhetens säkra e-brevlåda alt. ansökningsblankett (klicka på blå ruta i höger hörn).
  • Muntligen genom att kontakta handläggare på Biståndsenheten.
    Handläggarna har telefontid må-fredag kl 08:30-09:30 och nås genom Trollhättans stads kontaktcenter på telefonnummer 0520-49 50 00.
  • Om du önskar hjälp med din ansökan eller vill ha information om hur du ansöker så kan du kontakta Trollhättan stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00 måndag - fredag kl 08:00-17:00
  • Har du skyddade personuppgifter kontakta istället Trollhättans stads kontaktcenter tel. 0520-49 50 00 och begär Biståndsenheten (övriga e-tjänster ska kompletteras med denna informationen)

Eventuella bilagor kan bifogas ansökan eller skickas in i efterhand via Biståndsenhetens säkra e-brevlåda Biståndsenhetens säkra e-brevlåda, post eller så kan du lämna in dina handlingar personligen till Trollhättans Stads kontaktcenter.

Biståndsenhetens adress

Biståndsenheten
Omsorgsförvaltningen 
Box 981 
461 29 Trollhättan

Besöksadress

Stadshuset, kontaktcenter
Trollhättans stad
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan

Vad händer efter ansökan?

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om du har rätt till det bostadsanpassningsbidraget du sökt om. När din ansökan inkommit så kommer en handläggare att kontakta dig. Din ansökan prövas utifrån dina personliga behov och gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Omsorgsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter följ länken
Omsorgsnämnden

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa