Avlopp: Ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för tillstånd/anmälan

Innan du skickar in ansökan/anmälan om eget avlopp bör du ha koll på vilka krav som gäller för bland annat rening och skyddsavstånd. Observera att e-tjänsten inte öppnas i ny flik men du kan spara ditt ärende för att klicka dig tillbaka till denna informationssida eller för att återkomma till ärendet vid annan tidpunkt. Du hittar då ärendet under Mina sidor.

Krav på anläggningen

Rening

Inom område med hög skyddsnivå för miljö ska anläggningen rena:

 • minst 90 % organiska ämnen (mätt som BOD7),
 • minst 90 % fosfor,
 • minst 50 % kväve.

Inom ett område med normal skyddsnivå för miljö räcker det att anläggningen renar:

 • minst 90 % organiska ämnen (mätt som BOD7),
 • minst 70 % fosfor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör alltid en enskild bedömning av vilken skyddsnivå som råder på platsen.

Anläggningen ska också rena vattnet på bakterier och anläggas på ett sätt så det inte finns risk att förorena dricksvatten, badvatten eller exempelvis diken och bäckar där barn sannolikt skulle kunna leka. Olika platser har olika förutsättningar. Därför varierar kraven för olika fastigheter och vi gör alltid en enskild bedömning.

Särskilda krav för vissa anläggningar

Om du ska anlägga en otät markbädd (som inte är tät med gummiduk) eller en infiltration är det viktigt att spridarledningen ligger minst 1 meter över högsta grundvattennivå. Därför behöver vi kunna mäta grundvattennivån i samband med ansökan och platsbesöket. Den högsta grundvattennivån beräknas sedan med hjälp av ett digitalt verktyg.

För att mäta grundvattennivån används antingen en provgrop eller ett grundvattenrör. Vilket alternativ man väljer beror till exempel på anläggningstyp, markförhållanden samt skyddsavståndet till dricksvattenbrunnen.

 • Grundvattennivån kan mätas i en provgrop eller ett grundvattenrör vid platsbesöket.
 • Ett grundvattenrör ska alltid anläggas 2-3 meter från markbädden för att kunna kontrollera grundvattennivån i framtiden.
 • En provgrop ska alltid grävas inför platsbesöket. Vi behöver kunna mäta grundvattennivån samt se jordarter för bedömning av tillräckliga skyddsavstånd.
 • Ett grundvattenrör ska alltid anläggas 2-3 meter från infiltrationen för att kunna kontrollera grundvattennivån i framtiden.

Om du ska ansluta WC till en markbädd behöver den oftast kompletteras med någon form av fosforavlastning, till exempel en fosforfälla eller kemisk fosforfällning. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Tekniskt avancerade anläggningar som till exempel minireningsverk behöver kontrolleras regelbundet av en sakkunnig person. Alla som har ett minireningsverk behöver ha serviceavtal med leverantören eller annan sakkunnig person. Service ska utföras minst en gång om året.

Provtagning

Det ska vara möjligt att ta prov på renat vatten från alla anläggningar förutom infiltrationsanläggningar.

Krav på skyddsavstånd

Du behöver ta hänsyn till olika skyddsavstånd från ditt avlopp till exempelvis dricksvattenbrunnar och bergvärmehål.

Rekommenderade skyddsavstånd utgår från att avloppsanläggningen ligger nedströms dricksvattenbrunnar och bergvärmehål. Om avloppsanläggningen ligger uppströms krävs betydligt större skyddsavstånd. Skyddsavstånden kan variera med terräng, markförhållanden och typ av avloppsanläggning. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

För anläggning med vattentoalett

 • dricksvattenbrunn 50 meter,
 • fastighetsgräns 4 meter,
 • bostadshus 10 meter,
 • bergvärmehål 30 meter,
 • jordvärme 10 meter,
 • ytvatten/dike 10-30 meter.
 • dricksvattenbrunn 30 meter,
 • fastighetsgräns 4 meter,
 • bostadshus 10 meter,
 • bergvärmehål 30 meter,
 • jordvärme 10 meter,
 • ytvatten/dike 10-30 meter.
 • dricksvattenbrunn 20 meter,
 • fastighetsgräns 4 meter,
 • bostadshus 10 meter,
 • bergvärmehål 20 meter,
 • ytvatten/dike 10-30 meter.
 • dricksvattenbrunn 10 meter.

För bad-, disk- och tvättanläggning (BDT)

Skyddsavstånd för en BDT-anläggning bör vara ungefär hälften till en tredjedel av de skyddsavstånd som gäller för en anläggning med vattentoalett. En tumregel är att 15 meter är ett tillräckligt avstånd från en BDT-anläggning eller dess utsläppspunkt till dricksvattenbrunn eller bergvärmehål som ligger uppströms. Beroende på förhållandena på platsen kan eventuellt kortare avstånd godtas. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Avstånd till diken och ytvatten bör vara 10-30 meter, och till fastighetsgräns 4 meter. För att undvika dålig lukt vid bostaden är 10 meter alltid att rekommendera mellan hus och avlopp.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och bifoga karta och bilagor med information om anläggningen.

Kartan

Du behöver alltid bifoga en skalenlig karta över fastigheten där du markerat:

 • Avloppsanläggningens samtliga komponenter (även ledningar, eventuell fördelningsbrunn, pumpbrunn, provtagningsbrunn och fosforfälla).
 • Utsläppspunkt för renat avloppsvatten.
 • Dricksvattenbrunn på egen fastighet och närliggande dricksvattenbrunnar hos grannar. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen.
 • Borrhål för bergvärme på egen fastighet och närliggande borrhål hos grannar. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen.
 • Jordvärmeanläggning på egen fastighet. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen.
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen (max 20 meter för slippa avgift för extra slangdragning).
 • Uppställningsplats för kranbil som ska lyfta ur fosforfälla i säck. Skriv även hur många meter det är till avloppsanläggningen (max 10 meter för filtersäck á 500 kilogram).

På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta.

Kartbetjänten

Övriga bilagor

Om du som sökande önskar att ge en entreprenör fullmakt att sköta ansökningsprocessen och ha kontakten med kommunen, behöver du bifoga en kopia på den underskrivna fullmakten. Vilka övriga bilagor du behöver bifoga beror på vilken typ av anläggning du valt:

 • Produktblad.
 • CE-märkning (CE-märkning krävs inte för slamavskiljare som enbart renar BDT-vatten).
 • Slamtömningsinstruktion.
 • Naturvårdsverkets faktablad 5 Markbädd eller annan typritning enligt godkänd standard.
 • Produktblad där anläggningens konstruktion framgår.
 • CE-märkning.
 • Prestandadeklaration med redovisade reningsresultat.
 • Drift- och underhållsinstruktion.  
 • Produktblad.
 • Läggningsanvisning.
 • Typritning av markbädden.
 • Naturvårdsverkets faktablad 4 Infiltrationsanläggningar eller annan typritning enligt godkänd standard.
 • Information om markens dimensionerande LTAR-värde (utifrån perkolationsprov) eller resultat av en siktanalys. Markprover tas vid föreslagen plats för infiltration. Ta hjälp av en sakkunnig vid provtagning.
 • Produktblad.
 • Läggningsanvisning.
 • Typritning av infiltrationen.
 • Information om markens dimensionerande LTAR-värde (utifrån perkolationsprov) eller resultat av en siktanalys. Markprover tas vid föreslagen plats för infiltration. Ta hjälp av en sakkunnig vid provtagning.
 • Produktblad.
 • Produktblad för filtermaterial och fosforbrunn.
 • CE-märkning av fosforfälla, brunnen (inte löst material).
 • Instruktion för egenkontroll och byte av filtermaterial.
 • Produktblad med tekniska uppgifter, där det även framgår hur reningsprocessen går till.
 • CE-märkning.
 • Prestandadeklaration med redovisade reningsresultat.
 • Drift- och underhållsinstruktion samt egenkontroll för fastighetsägaren.
 • Slamtömningsinstruktion.
 • Produktblad för prefabricerade lösningar.
 • CE-märkning för prefabricerade lösningar.
 • För efterpoleringsbädd/resorptionsdike ska typritning bifogas med information om bäddens mått, kornstorlek, ledningar och annat relevant.
 • Produktblad.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan/anmälan.

För ansökan/anmälan om inrättande av avlopp:

 • för 1-5 hushåll tar vi ut en fast avgift på 9584 kronor. Den motsvarar 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.
 •  för 6 eller fler hushåll tar vi ut en avgift per timme, där timavgiften är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan/anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Anlägga ett avlopp

Det här händer med din anmälan

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa