Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss.

Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet av minst tre månader.

En färdtjänstresa är en resa av privat karaktär exempelvis till affären, frisören, vänner. Resor i färdtjänsten samplaneras och du samåker med andra. 
Färdtjänsttillstånd gäller inte för resor som bekostas av annan exempelvis sjukresa, skolskjuts eller Arbetsförmedlingen.

Riksfärdtjänst

Den som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller annan enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.
Riksfärdtjänst är resor utanför färdtjänstområdet och innebär att du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal.


En riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer och då med stöd av en ledsagare. Om du inte kan genomföra en resa enligt ovan så kan det bli aktuellt med annat färdsätt. 

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst alternativt ansökningsblankett 
  • Du kan muntligen framställa din ansökan genom att kontakta handläggare på Biståndsenheten. Handläggarna har telefontid må-fredag kl 08:30-09:30 och nås genom Trollhättans stads kontaktcenter på telefonnummer 0520-49 50 00
  • Om du önskar hjälp med din ansökan eller vill ha information om hur du ansöker så kan du kontakta Trollhättan stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00 måndag - fredag kl 08:00-17:00 
  • Har du skyddade personuppgifter kontakta istället Trollhättans stads kontaktcenter tel. 0520-49 50 00 och begär Biståndsenheten. 

Om du har bilagor som ska bifogas i din ansökan eller om ansökan ska kompletteras så kan du skicka in dina handlingar via Biståndsenhetens säkra e-brevlåda, via post eller lämna in dina handlingar till Trollhättans Stads kontaktcenter.

Biståndsenhetens säkra e-brevlåda

 Biståndsenhetens adress

Biståndsenheten
Omsorgsförvaltningen 
Box 981 
461 29 Trollhättan

Besöksadress 

Stadshuset, kontaktcenter
Trollhättans stad
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan 

Vad händer efter ansökan?

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om. När din ansökan inkommit till Biståndsenheten så kommer en handläggare att kontakta dig.

Handläggaren kommer då att träffa dig för att ni tillsammans går igenom din ansökan. En ansökan kan behöva kompletteras med exempelvis läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning/diagnos. Din ansökan prövas utifrån dina personliga behov och gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, kan du anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

I dagens vård- och omsorg finns olika yrkesutövare, myndigheter och andra vårdgivare som du kan ha en relation till. Detta ställer krav på att du ska ha tillgång till den dokumentation som avser dig och det kan finnas behov av informationsutbyte gällande dig mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Det är endast du själv som lämnar samtycke till informationsutbyte. Om du har en legal företrädare så kan din företrädare aldrig lämna samtycke för dig. Viktigt att känna till är att personal endast ska ha tillgång till de uppgifter som krävs för att kunna ge en god och säker vård, omsorg och service.

Om du önskar att Omsorgsnämnden har rätt att informera närstående eller ställföreträdare om uppgifter som rör de bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen, LSS, lag om färdtjänst/riksfärdtjänst som du ansökt om, är beviljad eller lämna information om de hyror/avgifter som tillkommer med anledning av ditt beslut, så behöver vi ditt skriftliga samtycke för att enligt ditt önskemål kunna lämna information.

Detta samtycke kan du lämna genom att fylla i nedanstående uppgifter i blanketten; samtycke alternativt fylla i samtycket på skriftlig ansökningsblankett/e-tjänst; ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) alternativt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS).

Samtyckesblankett för utskrift

Det finns också möjlighet att lämna samtycke för informationsutbyte mellan yrkesutövare inom Omsorgsförvaltningen. Detta samtycke får du tillgång till i ditt möte med aktuell yrkesutövare inom Trollhättans Stad. Samtycket registreras i din journal i Omsorgsförvaltningens verksamhetssystem och gäller tills du återtar ditt samtycke.

Om du vill att någon annan ska företräda dig så ska en fullmakt upprättas mellan dig och aktuell person (fullmaktstagare).

Fullmakt

En fullmakt kan när som helst återtas av dig genom att du meddelar detta muntligen eller skriftligen till Trollhättans stads kontaktcenter 0520-49 50 00.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med kontakten med Biståndsenheten. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tolk och språkservice

I dagens vård- och omsorg finns olika yrkesutövare, myndigheter och andra vårdgivare som du kan ha en relation till. Detta ställer krav på att du ska ha tillgång till den dokumentation som avser dig och det kan finnas behov av informationsutbyte gällande dig mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Det är endast du själv som lämnar samtycke till informationsutbyte. Om du har en legal företrädare så kan din företrädare aldrig lämna samtycke för dig. Viktigt att känna till är att personal endast ska ha tillgång till de uppgifter som krävs för att kunna ge en god och säker vård, omsorg och service.

Om du önskar att Omsorgsnämnden har rätt att informera närstående eller ställföreträdare om uppgifter som rör de bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen, LSS, lag om färdtjänst/riksfärdtjänst som du ansökt om, är beviljad eller lämna information om de hyror/avgifter som tillkommer med anledning av ditt beslut, så behöver vi ditt skriftliga samtycke för att enligt ditt önskemål kunna lämna information.

Detta samtycke kan du lämna genom att fylla i nedanstående uppgifter i blanketten; samtycke alternativt fylla i samtycket på skriftlig ansökningsblankett/e-tjänst; ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) alternativt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS).

Samtyckesblankett för utskrift

Det finns också möjlighet att lämna samtycke för informationsutbyte mellan yrkesutövare inom Omsorgsförvaltningen. Detta samtycke får du tillgång till i ditt möte med aktuell yrkesutövare inom Trollhättans Stad. Samtycket registreras i din journal i Omsorgsförvaltningens verksamhetssystem och gäller tills du återtar ditt samtycke.

Alla medarbetare inom omsorg för funktionsnedsatta och inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa