Ansökan om bistånd enligt SoL/insatser enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)/instanser enligt (LSS) kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst alt. ansökningsblankett
  • Du kan muntligen framställa din ansökan genom att kontakta handläggare på Biståndsenheten. Handläggarna har telefontid må-fredag kl 08:30-09:30 och nås genom Trollhättans Stads kontaktcenter på telefonnummer 0520-49 50 00
  • Om du önskar hjälp med din ansökan eller vill ha information om hur du ansöker så kan du kontakta Trollhättan stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00 måndag -fredag kl 08:00-16:30

Har du skyddade personuppgifter kontakta istället Trollhättans stads kontaktcenter
tel. 0520-49 50 00 och begär Biståndsenheten.

Om du har bilagor som ska bifogas i din ansökan eller om ansökan ska kompletteras så kan du skicka in dina handlingar via Biståndsenhetens säkra e-brevlåda, via post eller lämna in dina handlingar till Trollhättans Stads kontaktcenter.

Vad händer efter ansökan?

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om. När din ansökan inkommit till Biståndsenheten så kommer en handläggare att kontakta dig. Handläggaren kommer då att träffa dig för att ni tillsammans går igenom din ansökan. En ansökan kan behöva kompletteras med exempelvis läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning/diagnos. Din ansökan prövas utifrån dina personliga behov och gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Information för dig som ska flytta till Trollhättan och vill ansöka om insatser enligt LSS 

En kommuns ansvar enligt LSS gäller för de som är bosatta i kommunen. Om du ska flytta till en annan kommun kan du ansöka om förhandsbesked, vilket betyder att du har rätt att i förväg få besked om du har rätt till LSS-insatser i den kommun du ska flytta till. Syftet är att underlätta för dig att kunna flytta mellan olika kommuner.

Om du önskar flytta till Trollhättans kommun kan du eller ditt ombud ansöka om förhandsbesked om LSS-insatser. En sådan ansökan utreds på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men verkställs inte förrän du flyttat hit.

Du måste inte ha beviljade LSS-insatser i din hemkommun för att kunna ansöka om förhandsbesked, men du måste ha ett tydligt syfte med varför du önskar flytta. Det är inte möjligt att kräva förhandsbesked från flera kommuner för samma tid

Varje enskild person över 18 år kan ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen/insatser enligt lagen om stöd och service. 

Gäller ansökan minderårig (ej fyllda 18 år) kan ansökan göras av vårdnadshavare. Viktigt är att båda vårdnadshavare skriver på ansökan.

Andra företrädare, exempelvis god man eller förvaltare, kan ansöka åt sin huvudman. Kopia på registerutdrag om ställföreträdare ska bifogas ansökan.

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, kan du anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

I dagens vård- och omsorg finns olika yrkesutövare, myndigheter och andra vårdgivare som du kan ha en relation till. Detta ställer krav på att du ska ha tillgång till den dokumentation som avser dig och det kan finnas behov av informationsutbyte gällande dig mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Det är endast du själv som lämnar samtycke till informationsutbyte. Om du har en legal företrädare så kan din företrädare aldrig lämna samtycke för dig. Viktigt att känna till är att personal endast ska ha tillgång till de uppgifter som krävs för att kunna ge en god och säker vård, omsorg och service.

Om du önskar att Omsorgsnämnden har rätt att informera närstående eller ställföreträdare om uppgifter som rör de bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen, LSS, lag om färdtjänst/riksfärdtjänst som du ansökt om, är beviljad eller lämna information om de hyror/avgifter som tillkommer med anledning av ditt beslut, så behöver vi ditt skriftliga samtycke för att enligt ditt önskemål kunna lämna information.

Detta samtycke kan du lämna genom att fylla i nedanstående uppgifter i blanketten; samtycke alternativt fylla i samtycket på skriftlig ansökningsblankett/e-tjänst; ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) alternativt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS).

Samtyckesblankett för utskrift

Det finns också möjlighet att lämna samtycke för informationsutbyte mellan yrkesutövare inom Omsorgsförvaltningen. Detta samtycke får du tillgång till i ditt möte med aktuell yrkesutövare inom Trollhättans Stad. Samtycket registreras i din journal i Omsorgsförvaltningens verksamhetssystem och gäller tills du återtar ditt samtycke.

Om du vill att någon annan ska företräda dig så ska en fullmakt upprättas mellan dig och aktuell person (fullmaktstagare).

Fullmakt

En fullmakt kan när som helst återtas av dig genom att du meddelar detta muntligen eller skriftligen till Trollhättans stads kontaktcenter 0520-49 50 00.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med kontakten med Biståndsenheten. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tolk och språkservice

Alla medarbetare inom omsorg för funktionsnedsatta och inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Har du insatser från hemtjänsten och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun? Då tar du kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Trollhättan.

Du når din biståndshandläggare måndag-fredag 08:30-09:30 via Trollhättans Stads Kontaktcenter tel. 0520-49 50 00.

Ska du tillfälligt vistas i Trollhättans kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i hemkommunen? Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Trollhättans kommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med Trollhättans kommun och ser till att du får den hjälp du behöver under din vistelse i kommunen.

Under 2024 kommer Trollhättans Stads utskick ske via företaget Ekopost. Detta innebär att du först och främst kommer få ditt beslut, utredning, kallelser, med mera skickat till dig via digital myndighetspost, exempelvis KIVRA eller Min Myndighetspost.

Under hösten/våren 2023/-24 gäller detta dig som har eller ansöker om insatser via socialpsykiatrin, exempelvis boendestöd. Övriga handläggare kommer ansluta sig under hösten 2024.

Det är från vår sida önskvärt att du skaffar en digital myndighetsbrevlåda, men om du väljer att inte göra det kommer du få din post i brevlådan som vanligt. Läs gärna vidare för att se fördelarna med en digital myndighetsbrevlåda.

Med en digital brevlåda kommer post från Trollhättans Stad och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Oavsett vilken av brevlådorna du väljer får du din myndighetspost dit. I några av brevlådorna får du även post från företag. Till skillnad från vanliga mejl är den digitala brevlådan säker eftersom inloggning sker med e-legitimation, till exempel Mobilt bank-id. En digital brevlåda är gratis, miljövänlig och tillgänglig var du än är.

Från Biståndsenheten kommer du få följande post i din digitala brevlåda:

  • Kallelser till nybesök och uppföljningar
  • Beslut om insats
  • Utredningar
  • Kommunicering av beslutsunderlag

Med digital brevlåda kan du även få utskick ifrån andra myndigheter och företag, så som skatteverket, försäkringskassan, och olika försäkringsbolag.

Varje brevlådeoperatör har egna rutiner för att meddela att du har fått post. Du kan till exempel få ett mejl eller sms. Läs på brevlådeoperatörernas webbplatser om vad som gäller för respektive brevlåda.

De flesta leverantörer av digital myndighetspost erbjuder möjligheten för andra att hantera din brevlåda, dock måste du själv gå in och godkänna detta. Det görs olika beroende på vilken myndighetsbrevlåda du väljer.

När en person som har en digital brevlåda avlider, stoppas den digitala posten. All post till den avlidna personen skickas istället som fysisk post. Detta sker automatiskt.

 

 

Vid behov av hjälp med registrering

Kontakta Kontaktcenter 0520- 49 50 00, kontaktcenter@trollhattan.se

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Omsorgsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Omsorgsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Biståndsenheten
bistandsenheten@trollhattan.se
www.trollhattan.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa