Ansökan om trädfällning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Träden är värdefulla

I Trollhättan är vi lyckligt lottade med mycket naturmark i den centrala staden. Träden är viktiga för vår livsmiljö på många sätt, de jämnar ut temperaturen, renar luften och bidrar till vår naturupplevelse i vardagen.

Gatu-Parkkontoret får ofta in ansökningar om nedtagning av träd på kommunens mark. Dessa ärenden behandlas och samordnas vid ett par tillfällen per år. Handläggningstiden kan därför under vissa delar av året bli lång.

Varje enskilt fall bedöms utifrån trädets biologiska värde, ålder och art. Vi tar även hänsyn till parametrar som trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Träd på kommunens mark fälls eller beskärs normalt inte av följande anledningar

 • Träden skuggar fastighet och/eller byggnad, skymmer solen eller utsikt
 • Missnöje med nedfallande kottar, löv, barr, bär, kvistar, frukt, honungsdagg, fågelspillning eller liknande
 • Träden stör/skymmer parabolantenner, solceller eller annan teknisk utrustning
 • Träden orsakar en försämrad tillväxt på privat fastighet
 • Träd som bedöms värdefulla, som karaktärs- eller parkträd eller som är viktiga för naturupplevelsen
 • Träd som är viktiga för den biologiska mångfalden

Träd på kommunens mark fälls eller beskärs normalt av följande anledningar

 • Trädet har nedsatt kondition och anses farligt och kan inte säkras genom beskärning, det vill säga att det bedöms vara ett riskträd
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som medför smittorisk
 • Träd eller sly som växer ut över gångvägar/cykelbanor/fastighetsgränser
 • Vid gallring för att gynna vissa arter eller för att föryngra beståndet
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar

Grannar

Ansökan ska vara godkänd av berörda grannar för att vara giltig. Med berörd granne avses person som från sin fastighet har trädet/träden inom synhåll eller som i övrigt särskilt berörs av ett eventuellt beslut.

Otillåten trädfällning

Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan markägarens tillstånd. Otillåten trädfällning på kommunal mark polisanmäls. Påverkan på träd som toppkapning, ringbarkning, uppgrävning, förgiftning eller skadegörelse polisanmäls också. 

Akutfall

I akuta fall, om ett träd fallit eller utgör en direkt säkerhetsrisk, anmäla via Felanmälan

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa