Synpunkter på verksamheten

LÄS MER

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre? Dina åsikter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättras.

Så kan du framföra dina synpunkter

  • Muntligt direkt till personalen
  • Skriftligt till en förvaltning eller lämna din skrivelse direkt till personalen, ladda ner blankett via den blå knappen
  • Via e-post. E-postadresser hittar du under kontakt på samtliga sidor, ifall du hellre föredrar att skicka ett personligt mail.

Dina synpunkter är värdefulla!

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet.

Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter kommer du att få ett svar inom 7 dagar. Där anger vi hur dina synpunkter kommer att behandlas. Du kan även vara anonym.

Detta händer med dina synpunkter

Oavsett hur synpunkten har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras (diarieföras). Vårt mål är att du också ska få återkoppling på att vi tagit emot din synpunkt samt vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister, vilket är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter kommer att registreras som allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter.

Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna synpunkter.

Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.

Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter diarieförs och kan sökas upp i vårt diarium. Sök med fritext ”Synpunkt”, Informationstyp ”Handling” samt önskat intervall:

Gå till vårt webbdiarium

 

Relaterad information

Om dina synpunkter rör gator och vägar, gatubelysning, parker, lekplatser, motionsspår, idrottsanläggningar och andra anläggningar som vi ansvarar för hänvisar vi till felanmälan.

Om ditt klagomål eller synpunkter rör Elevhälsans medicinska- och psykologiska insats samt i insatser av logopeder kopplat till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska du använda Utbildningsförvaltningens blankett för detta. 

Här kan du läsa mer och lämna synpunkt eller klagomål

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se