Vattenskyddsområde Göta älv och Vänersborgsviken: Ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för tillstånd

Från 1 juli 2022 gäller förskrifter för Göta Älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde. Föreskrifter, karta över utbredningsområde och vanliga frågor och svar hittar du på vattenskyddsområdets gemensamma sida:
GÄVSO, Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområdet behöver du ha tillstånd för ett antal olika åtgärder. Exempel på verksamheter där tillstånd krävs:

 • Lagring av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter och andra miljö- och hälsofarliga produkter.
 • Bedrivande av verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt gällande miljöprövningsförordning (2013:251 och kommande ändringar).
 • Sanering som avses i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Lagring av farligt avfall.
 • Utsläpp av avloppsvatten. Undantag gäller för oplanerad bräddning från befintligt avloppsnät.
 • Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller humanurin.
 • Inrättande av anläggning för avledning av dagvatten. Undantag gäller för avledning från bostäder och byggnader utanför detaljplanelagt område, samt för avledning från ytor som utgörs av tomtmark, lokalgator eller gång- eller cykelväg.
 • Markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer än 400 kubikmeter.
 • Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten.

Undantag 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten är tillståndsprövad eller omfattas av pågående prövning av tillståndsansökan enligt miljöbalkens 9, 11, och 12 kapitel eller enligt förordning utfärdad med stöd av balken. 

Vidare krävs inte tillstånd om den reglerade verksamheten (åtgärden) är prövad, eller kommer att prövas med stöd av väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där miljöbedömning enligt 6 kapitlet miljöbalken krävs. 

Tänk på!

Du kan även behöva anmäla verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251):

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. För att ansöka behöver du bifoga följande tekniska beskrivningar. Läs mer under flikarna om vad som behövs:

Bifoga en skalenlig situationsplan som visar var åtgärden eller verksamhetens lokalisering. På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:
Kartbetjänten

Denna ska innehålla en beskrivning utifrån omgivningens förutsättningar, geografi, geologi, topografi, eventuell förorenad mark och utifrån grundvatten och vattenförekomster. Beskrivningen ska också innehålla en redogörelse för hur dagvatten når Göta Älv.

En situationsplan med utmärkta VA-ledningar (spillvatten, dagvatten eller kombinerade ledningar) i närområdet.

Förteckningen ska innehålla följande; 

 1. Produkten eller organismens namn, 
 2. Omfattning och användning av produkten eller organismen, 
 3. Information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, 
 4. Produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
   

Ange volymer och skyddsåtgärder och om det finns larm och rutiner. Eventuell länsvattenhantering och reningsmetoder.

En bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i Vänersborgsviken och Göta älv. Riskbedömningen ska innefatta en konsekvensutredning av exempelvis läckage, olyckor och eventuell spridning av förorening. Riskvärderingen ska utgå ifrån sannolikhet och konsekvens och eventuella spridningsvägar. Utifrån riskanalysen ska förebyggande och skadebegränsande åtgärder redovisas.

Avgifter 

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Vattenskyddsområden

Det här händer med din anmälan

Förenklad delgivning

I detta ärende kan Samhällsbyggnadsförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan delges dig genom att vi skickar handlingen som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att du kan nås på.

Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Du får alltså två brev från oss. Du anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Om du fått kontrollmeddelandet, men inte det första brevet med beslutet, kontakta oss.

Den tid du har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum du anses delgiven. Ange alltid ärendenummer. Så länge ärendet pågår, kom ihåg att anmäla adressändring till oss så att du inte missar tidsfrister eller annat. Om du inte kan ta del av posten varannan vecka så bör du meddela oss det.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa