Avfall: Ansökan om dispens från utsortering av bioavfall

LÄS MER

Krav på utsortering av bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall.

Definition

Bioavfall definieras i 1 kap. 5 § avfallsförordningen som: 

  1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall, 
  2. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och
  3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i 2.

Bioavfall är alltså ett mer omfattande begrepp än matavfall och inkluderar både livsmedels- eller köksavfall (som tidigare kallades matavfall) och trädgårds- eller parkavfall.

Utsortering av förpackningar

Enligt avfallsförordningens 3 kap. 4 a § ska den som har en förpackning som innehåller bioavfall se till att förpackningen skiljs från innehållet, detta gäller även förpackningar som innehåller flytande bioavfall. Kraven på separat utsortering av bioavfall omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall, exempelvis kaffe, te, mjölk och juice.

Detta innebär att matavfall med avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre godkänt.

Insamling

Utsorterat livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för ska samlas in separat genom fastighetsnära insamling, från den fastighet där avfallet produceras. Om fastighetsnära insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter får insamlingen ske från en plats i nära anslutning till fastigheten. 

Utsorteringskravet omfattar ätlig olja och liknande flytande ätligt fett. Annat flytande bioavfall omfattas däremot inte av utsorteringskravet och behöver därmed inte samlas in separat av kommunen.  

Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning. 

Dispens

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som är den kommunala tillsynsmyndigheten, kan ge dispens från kraven på utsortering i 3 kap. 1 § avfallsförordningen. Bestämmelsen finns i 3 kap. 15 b §. Dispensen får ges i fråga om avfall där utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.

Så här ansöker du

En dispens är tidsbegränsad, så i ansökan anger du en tidsperiod. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensen löpt ut.

Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

För att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna göra en bedömning av dispensskälen är det viktigt att du beskriver hur förhållandena ser ut. För att vi ska kunna bevilja en dispens behöver minst ett av kraven i 3 kap. 16 § Avfallsförordningen vara uppfyllda. Om du väljer flera dispensskäl ska du fylla i en motivering för varje skäl.

Fyll i blanketten och skicka den till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dispensskäl

Att samla in avfall separat ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om:
1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling
2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering
3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan
4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader (vid val av detta skäl ska hänsyn tas till nedanstående fyra punkter. Hur hänsyn har tagits ska framgå i motiveringen).

Kostnaders skälighet

Vid bedömningen av kostnaders skälighet ska hänsyn tas till:
   1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
   2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
   3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
   4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.

Valborgs och majbrasor

Eftersom det är förbjudet att förbränna insamlat material som förberetts för materialåtervinning eller återanvändning så innebär det att ris och dylikt som används till Valborgs och majbrasor behöver dispens.

Kommunen kan ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

En dispens ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut vi fattar. Avgiften ska även betalas om du tar tillbaka din ansökan.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - En väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520495000