Ansökan om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, anmälan av åtgärd eller strandskyddsdispens

LÄS MER

Bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs det vanligtvis bygglov. Bygglov kan även krävas för murar, plank, skyltar, ljusanordningar och andra anläggningar än byggnader.

Tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat lov kan du söka för en åtgärd som är av tillfällig karaktär och inte uppfyller alla förutsättningar i plan- och bygglagen.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad krävs det vanligtvis rivningslov. Om byggnaden som du har tänkt riva är placerad på en fastighet utanför detaljplanelagt område krävs det inget rivningslov. Däremot krävs det vanligtvis rivningsanmälan.

Marklov

Om du avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt genom schaktning eller fyllning krävs det i de flesta fall marklov.

Anmälan

För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad, attefallsåtgärder och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar samt rivning utanför detaljplanelagda områden. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker oftast den som vill bygga på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Du behöver ändå ansöka om bygglov, det ska du göra inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked. Bedöms platsen som olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller både på strand och i vatten och vanligen 100 meter från stranden, men vid vissa sjöar och vattendrag gäller 300 meter från strandlinjen.

Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya hus eller bygga någon annan anläggning (t ex en brygga) eller göra markutfyllnader. Man får inte heller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, t.ex. schakta, spränga, anlägga parkeringsplats, anlägga strandskoningar, muddra, vassröja, fälla mer än ett fåtal träd eller fälla träd av särskilt biologiskt värde (exempelvis ek) m.m. Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från strandskyddet. På din ansökan om strandskyddsdispens måste du förklara vilka av de angivna särskilda skälen i Miljöbalken som föreligger för just din planerade åtgärd.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se