Cisterner: Lämna information om installation av oljecistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för anmälan

När du installerar en cistern ska du informera det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kravet enligt miljöbalken gäller:

 • för oljecisterner utanför vattenskyddsområde med dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55°C eller spilloljor i eller ovan mark och som rymmer mer än 1 kubikmeter.

 • för oljecisterner i vattenskyddsområde med brandfarliga vätskor och spilloljor i eller ovan mark och som rymmer mer än 150 liter.

 • om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde. Då ska en särskild anmälan göras, se
  Anmälan om hantering av petroleum inom vattenskyddsområde

Viktigt att tänka på om cisterner

 • Cisternen ska ha sekundärt skydd (dubbelmantling eller invallning). 
 • Placera cisternen minst 50 meter från närmaste dricksvattenbrunn. 
 • Minska risken för att den blir påkörd genom att förse den med påkörningsskydd. 
 • Placera cisternen på en plan och hårdgjord yta. 
 • Ha ett droppskydd eller spillplåtar där det finns risk för läckage, så att du snabbt kan upptäcka spill och eventuella läckage. Även små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas. 

Undantag

Enligt miljöbalken behöver du inte anmäla cisterner som ska installeras inomhus. Du kan dock behöva det enligt plan- och bygglagen.

Bygga nytt, ändra eller riva

Andra brandfarliga vätskor eller större mängder

Du behöver söka tillstånd hos räddningstjänsten (NÄRF) om det gäller:

 • andra brandfarliga vätskor som till exempel bensin, eller

 • en installation ovan mark av en cistern som är större än 10 kubikmeter.

Beroende på mängd och förvaring kan du även behöva tillstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2013:3):

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2013:3

Mer information om krav

Du kan läsa mer om de olika krav som ställs i Naturvårdverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10):

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Skicka också in följande bilagor:

 • Kopia på en tillverknings- eller installationskontrollrapport.

 • Karta. Visa på kartan var cisternen ska vara, var det finns ledningar, dagvattenbrunnar och vattentäkter. Beskriv hur nära det är till vattendrag.

  På Trollhättans Stads hemsida kan du använda kartbetjänten för att få fram en karta:

  Kartbetjänten

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi önskar ha din information minst 6 veckor innan du påbörjar installationen eller startar hanteringen.

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för handläggning av informationen.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Cisterner

Det här händer med din anmälan

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa