Avlopp: Ansökan om eget omhändertagande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för dispens

Latrin från din avloppsanläggning eller torrtoalett klassas som hushållsavfall. Om du själv tänker ta hand om sådant avfall behöver du få en dispens från det kommunala avfallsansvaret. För att kunna få dispens får omhändertagandet inte medföra någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du redogör för hur det ska tas om hand. Det finns olika krav för eget omhändertagande.

Eget omhändertagande av latrinkompostering

Latrin ska du kompostera innan spridning. Obehandlad latrin innehåller väldigt mycket smittoämnen som kan förorena dricksvatten, miljön och grödor. Det är därför inte tillåtet att enbart gräva ner latrinen utan det måste först ske en kompostering.

Tiden för komposteringen beror på vilken typ av växter spridningen är tänkt att ske på. Komposteringen ska minst ske under 1 år om det är för blomsterodling eller liknande. Tänk på att efter ett års kompostering är det inte helt säkert att komposten har smittsäkrats tillräckligt. För spridning på andra växter så som grödor eller liknande ska kompostering ske under minst 2 år.

Volymen för permanentboende ska vara minst 2x500 liter.

Varmkompostering ska ske minst i 6 månader och innebär att komposten inte får understiga 50 grader. Du får inte föra till något nytt material under denna tid.

Övriga villkor:

  • Vätsketät botten och på sidorna för att förhindra läckage.
  • Tät mot nederbörd och skadedjur.
  • God ventilation för att nedbrytning (kompostering) ska kunna ske samt så att latrinet torkas.
  • Vid spridning på grödor eller liknande krävs 3 kompostbehållare som tillsammans rymmer minst den dubbla volymen som produceras under tre år (urinseparerat).  Syftet med 3 behållare är att den första behållaren är redo att spridas när den tredje behållaren börjar fyllas, alltså efter två år (ej varmkompost).

Spridning av komposterade fekalier

Behandlad kompostering av fekalier ska spridas på en yta som motsvarar minst 10 kvadratmeter per person och år som bor i hushållet. I ett hushåll med 5 personer behövs det alltså 50 kvadratmeter spridningsyta.

Eget omhändertagande av urin

Urin innehåller relativt lite smittoämnen när det är avskilt från latrin, men desto mer näring. Urin kan spridas utan att det behövt lagras under en längre tid. Spridningen får dock endast ske under växtsäsong, det vill säga mellan 1 april och 31 oktober. Utöver denna växtsäsong behöver urinen mellanlagras. Tänk på att eftervattna efter spridningen, helst med regnvatten, för att undvika dålig lukt.

Spridning av urin

Spridning av urin som mellanlagrats (under 1 november till 31 mars) ska spridas på en yta på minst 40 kvadratmeter per person. Att sprida stora mängder urin på en för liten yta medför dålig växtlighet och kan påverka grundvattnet negativt.

Att sprida urinen med en vattenspridare eller sprinklers är inte tillåtet.

Fosforfällor och eget omhändertagande

Har du en fosforfälla till din avloppsanläggning? Tänk då på att filtermaterialet från den klassas som hushållsavfall och ska hämtas i kommunens regi.

Vanligtvis ska en fosforfälla bytas ut vartannat år. Ett längre intervall för byte av fällan kan godkännas om det sker en regelbunden kontroll av pH-värdet. Om pH-värdet är under 9 ska filtermaterialet bytas ut så fort som möjligt.

Om du inte fyller på med nytt material i fosforfällan försämras anläggningens reningsförmåga enligt de krav som finns i ditt tillstånd.

Om avståndet mellan fosforfällan och upphämtningsplats för Renhållningen är längre än 10 meter (säck 500 kg) så ansvarar du själv för att lyfta ur säcken och ställa den på överenskommen plats med Renhållningen eller på bestämd plats given av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Har du en jordbruksfastighet och avser att själv sprida fosforfällans restavfall kan du ansöka om eget omhändertagande. Du kan också som ägare till en fastighet som ligger i nära anslutning till en jordbruksfastighet ansöka om eget omhändertagande, fast där ägaren till denna jordbruksfastighet tar hand om avfallet.

Dispensens giltighet

En dispens gäller i max 6 år om inget annat framgår av beslutet. Dispensen kan inte överlåtas till ny fastighetsägare. Vi kan upphäva beslutet om förutsättningarna väsentligt förändras eller om olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten.

Ansökan skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av ansökan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1198 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa