Kemisk bekämpning: Anmälan eller ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom vissa områden är det förbjudet att använda växtskyddsmedel. Det innebär att du behöver ansöka om dispens  för att använda växtskyddsmedel. I andra områden kan det räcka att du anmäler eller söker tillstånd för att använda växtskyddsmedel.

Dispens

Du behöver söka dispens om du ska använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 3.  i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 4.  inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.
  Förordning (2021:229).

Tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 1. i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3,
 2. inom idrotts- och fritidsanläggningar
 3. vid planerings- och anläggningsarbeten
 4. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 5. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.
  Förordning (2022:289).

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  a. invasiva främmande arter, eller
  b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och skicka in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi vill ha din ansökan om tillstånd eller dispens minst 6 veckor innan du tänker börja spridningen.

Vi vill ha din anmälan minst 4 veckor innan du tänker börja spridningen.

Avgift

För handläggning av ansökan om tillstånd eller av anmälan tar vi ut en fast avgift på 4792 kronor. Den motsvarar 4 timmars arbete för oss och en timavgift på 1198 kronor. För handläggning av ansökan om dispens sker en timdebitering. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Vid anmälan får den anmälningspliktiga verksamheten påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan gjorts, om inte Samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer något annat.

Vid ansökan sker handläggningen så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Bekämpningsmedel

Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

Naturvårdsverkets hemsida, föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Det här händer med din ansökan/anmälan

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa