Kemisk bekämpning: Anmälan eller ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krav för anmälan

Du behöver göra en anmälan om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • vägområden, för att hindra spridning av invasiva främmande arter
 • banvallar
 • områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark.

Det är krav på anmälan för både yrkesmässigt och privat bruk och för alla klassificeringar.

Krav på tillstånd istället för anmälan

Om du yrkesmässigt ska sprida bekämpningsmedel behöver du tillstånd för att sprida:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på allmänna lekplatser
 • i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller ängar.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och skicka in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi vill ha din anmälan minst 4 veckor innan du tänker börja spridningen.

Brådskande fall

Om det är brådskande kan du ringa Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid brådskande bekämpning av till exempel getingar kan du göra en anmälan i efterhand.

Avgift

För handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd tar vi ut en fast avgift på 4596 kronor. Den motsvarar 4 timmars arbete för oss och en timavgift på 1149 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Bekämpningsmedel

Det här händer med din anmälan

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information och kontaktuppgifter besök Samhällsbyggnadsnämnden (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter - en väg in
kontaktcenter@trollhattan.se
0520-49 50 00
www.trollhattan.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa